Etažiranje

Etažiranje je postupak izmjere i prikupljanje imovinsko-pravne dokumentacije kako bi izradio etažni elaborat. U etažnom elaboratu definirani su svi dijelovi nekretnine i međuvlasnički odnosi. Etažiranjem se uspostavlja etažno vlasništvo, a etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, tavanskim prostorom, parkirnim mjestom) povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom, ili od prava građenja sa zgradom.

ŠTO SE UTVRĐUJE

Etažiranjem se utvrđuje stvarni i ispravni omjer svakog suvlasnika u suvlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan odnos u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i sl.).

Etažirati se mogu građevine s 2 i više etažnih jedinica kao i veće stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvijek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi. Za postupak etažiranja objekt mora biti upisan u katastar i zemljišnu knjigu.

Ako zgrada nije ucrtana u katastarske planove ili se ne vodi u zemljišnim knjigama, prije navedenih postupaka potrebno je angažirati ovlaštenog geodeta za izradu elaborata, tj. ucrtavanje zgrade odnosno upisa u zemljišnu knjigu.

POSTUPAK

Postupak uspostavljanja etažnog vlasništva sastoji se od tri djela:

 • prikupljanje tehničke dokumentacije te usporedba s stvarnim stanjem,
 • izrada elaborata etažiranja,
 • te pravnog procesa u etažiranju:
  • izrada “Općih uvjeta” kojima se određuju odnosi suvlasnika i korištenje nekretnine,
  • izrada “Sporazuma” o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici (uvjet u gruntovnici).

Za etažiranje potrebno je imati sljedeće dokumente:

 • nacrti objekta iz ovjerenog projekta ili gradskog arhiva (idu uz građevinsku dozvolu),
 • građevinska ili uporabna dozvola ili potvrda o vremenu gradnje,
 • kopija katastarskog plana,
 • prijepis posjedovnog lista (katastar),
 • zemljišnoknjižni izvadak (gruntovnica).

Na Vaš zahtjev ovlaštene osobe će napraviti potreban etažni elaborat koji sadrži sljedeće elemente:

 • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora,
 • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade,
 • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade,
 • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine,
 • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine,
 • te prijedlog upisa u zemljišne knjige

Nakon izrade etažnog elaborata i ishođenja potvrde nadležnog tijela, što mi vršimo za Vas, slijedi potpis međuvlasničkog ugovora kod odvjetnika. Tada je moguće posebne dijelove zgrade upisati u zemljišnu knjigu čime se postiže pravna potvrda vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.

 

Etažiranje je potrebno:

 • kod hipotekarnog jamstva (ne može se upisati hipoteka ako nekretnina nije etažirana),
 • zbog lakše prodaje i postizanja veće cijene (etažirana nekretnina postiže 10-15% veću cijenu na tržištu), te zakonitog prometa nekretninom, odnosno njenim posebni dijelom ,
 • kod utvrđivanja suvlasničkih odnosa,
 • zbog lakšeg provođenja nasljednih i darovnih prava (dioba nekretnina),
 • kod utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja (iznosa za pričuvu, popravak zgrade i sl.).