Glavni projekt

Nakon što naši projektanti u suradnji s investitorom definiraju idejno rješenje te prime potvrde javno-pravnih tijela na idejno rješenje, nastavlja se s detaljnom razradom istog odnosno izradom glavnog projekta. Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

GLAVNI PROJEKT – DIJELOVI

Glavni projekt je uvjet za ishođenje građevinske dozvole te se sastoji od sljedećih projekata:

Arhitektonski projekt

Arhitektonski projekt sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio projekta sadrži sve potrebne tehničke opise, opise veličina i namjene pojedinih dijelova građevine i sl. Grafički dio projekta sadrži nacrte svih građevinskih elemenata, obično u mjerilu 1:100. Nacrti sadrže tlocrte svih etaža, kao i nacrt temeljenja, karakteristične presjeke (uzdužni i poprečni) te poglede na sve četiri fasade. U tlocrtima su prikazani rasporedi prostorija, dimenzije i smještaj prostorija, visine stropova, nacrti krovne konstrukcije i drugi arhitektonski nacrti potrebni za izdavanje građevinske dozvole. On također sadrži i obračune površina i volumena za obaveze plaćanja komunalnih i ostalih davanja.

Građevinski projekt koji sadrži sljedeće mape:

Projekt konstrukcije

Projekt konstrukcije fokusira se na mehanički otpornost i stabilnost nosive strukture zgrade. U kolokvijalnom jeziku je ova mapa poznata pod nazivom „statika“. Projekt konstrukcije je bitan jer osigurava da građevina bude sigurna i pouzdana u fazi uporabe. On sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni se dio pak sadrži od numeričkih dokaza pojedinih konstruktivnih elemenata i od njegovih opisa. U tom dijelu se svaki od strukturalnih dijelova građevine detaljno razrađuje i dokazuje se njegova nosivost i stabilnost unutar cijelog sustava građevine. Grafički dio uključuje prikaze svih nosivih elemenata građevinske konstrukcije, dakle ne uključuje arhitektonske elemente koji nisu bitni u nosivost već samo one koji sudjeluju u prijenosu sila s gornjih etaža na temelje i posljedično u nosivo tlo ispod same građevine. Nosivi elementi koji su uključeni u statičku analizu su: krovna konstrukcija (drveno krovište) ili ravni krov (betonska ploča u padu), međukatne stropne konstrukcije (betonske ploče), zidovi (betonski ili zidani), stupovi (čelični, drveni, betonski), grede (čelične, drvene, betonske), temelji (temeljna ploča, trakasti temelj, temelj samac i sl.) i ostali.

Projekt vodovoda i odvodnje

Projekti vodovoda i odvodnje moraju riješiti ispravno funkcioniranje sustava za opskrbljivanje objekta vodom kao i sustava za odvodnju otpadnih voda iz objekta prema sustavu javne odvodnje, a također i odvodnju oborinskih voda.

Projekt unutarnje vodoopskrbe i odvodnje obuhvaća: vodoopskrbu i odvodnju – vanjski razvodi na parceli s pripadajućim objektima; sanitarnu mreže hladne vode; sanitarnu mrežu tople vode; sanitarnu odvodnju; oborinsku odvodnju krovova.

Ovi projekti, na temelju arhitektonskih projekata, moraju zadovoljiti sve hidrauličke, hidrološke, sanitarne, urbanističke i druge opće uvjete koji se postavljaju prilikom gradnje. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan projekt mora biti usuglašen sa svim projektima drugih struka i mora omogućiti najviši stupanj funkcionalnosti uz optimalne dimenzije i troškove tijekom gradnje i uporabe. Ovim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i odvodnje do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.

Projekt toplinske zaštite i racionalne uporabe energije

Projekt toplinske zaštite i racionalne uporabe energije izrađuje se prema Tehničkim propisima definiranim od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja usklađenim s Direktivom EU. Ovim projektom definiraju se: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete. Definiraju se sva svojstva i bitne značajke koje se ugrađuju u građevinu u svrhu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu (gospodarenje energijom i očuvanje topline). Također ova mapa sadrži iskaznicu energetskih svojstava građevine i naputke za održavanje u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu.

 

Elektrotehnički projekt

Projektima elektrotehničkih instalacija u građevinama obuhvaćene su sve elektrotehničke instalacije različitih namjena koje su fizički integrirane u građevinu i ostvaruju zajedno s njom osnovnu namjenu građevine. To su npr. rasvjeta i utičnice, gromobranske instalacije, telefonija, ozvučenje, signalizacija i sl.

Analiziraju se zahtjevi za instalacije i u skladu s tim koncipira se rješenje u skladu s ustaljenim principima, normama, propisima i drugim općim i posebnim uvjetima. Proračunavaju se sve potrebne veličine u pogledu ispravnog izbora elemenata, dimenzioniranja vodova, aparata i drugih uređaja u sastavu instalacija, zadovoljavanja uvjeta sigurnosti, zaštite i dr. Izrađuju se nacrti za ispravnu gradnju instalacije, previđa se sav potreban materijal, elementi i uređaji prema potrebi građevine i investitora.

Strojarski projekt

Strojarski projekt obuhvaća instalacije i opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje, vodovodne i plinske instalacije, uređaje vertikalnog i horizontalnog transporta (dizala, pokretne trake i pokretne stepenice). Strojarski projekt sadrži: opću dokumentaciju, tehnički opis uz strojarski projekt, dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu, program kontrole i osiguranja kvalitete, prikaz primijenjenih zakona, propisa, pravilnika, preporuka i normi, proračun, opće i posebne tehničke uvjete, procjenu troškova građenja uz strojarski projekt.

Uz navedene mape prilaže se i energetska iskaznica građevine te IM obrazac za izračun vodnog doprinosa. Broj mapa može se povećati ako se primjerice u građevinu ugrađuje lift, gradi bazen ili pomoćna građevina i slično.

ELABORATI

Glavni projekt, ovisno o namjeni i veličini projektirane građevine, može sadržavati i neke od sljedećih elaborata koji moraju, ako su potrebni, prethoditi izradi glavnog projekta:

  • krajobrazni, geomehanički, prometni i elaborat zaštite od buke izrađuju se na temelju zahtjeva javno-pravnih tijela;
  • elaborat tehničko-tehnološkog rješenja izrađuje se kod projektiranja proizvodnih građevina;
  • elaborat zaštite od požara izrađuje se za sve građevine stambene i poslovne namjene veće od BRP 400 m2;
  • elaborat zaštite na radu izrađuje se za sve građevine poslovne namjene;
  • konzervatorski elaborat izrađuje se kod građenja u zaštićenom području;
  • drugi elaborati po zahtjevu.
REVIZIJA

Kao sastavni dio glavnog projekta može biti potrebna i kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla koja se naziva i revizija statike koju ovjerava ovlašteni revident. Ona je obavezna za:

  • građevine stambene namjene (konstrukcije raspona 10 m i više; građevinske (bruto) površine 800 m2 i više; visine 20 m i više, mjereno od dna temelja do vijenca; konzole duljine prepusta 5 m i više; ovješene fasade)
  • industrijske i javne građevine (tornjeve visine 9 m i više mjereno od dna temelja do vrha tornja, silose, bunkere, spremnike zapremnine 1000 m3 i više; otvorene kranske staze i hale građevinske (bruto) površine 800 m2 i više ili raspona 10 m i više; samostojeće stupove visine od dna temelja do vrha stupa 9 m i više, stupove s panoima površine 10 m2 i više i visine 6 m i više; bazene i slične građevine zapremine 300 m3 i više; tribine i dr.)
  • razne prometne, energetske, vodne, podzemne, ukopane građevine, a sve prema Pravilniku o kontroli projekta donesenom od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Glavni projekt se ne izrađuje samo za građevine za koje je potrebna građevinska dozvola već može biti i obavezan za određene zahvate za koje se dozvola ne ishodi, a koji su definirani Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima. Npr: pomoćna zgrada, bazen do 100m2, sustav sunčanih kolektora za vlastitu proizvodnju energije i slično.

Potvrda glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole

Po izrađenom glavnom projektu, investitor ili, najčešće, po njegovom ovlaštenju, projektant predaje isti nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na ishođenje građevinske dozvole. Upravni referent pokreće postupak utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta i posebnih uvjeta i uvjeta priključenja s javno-pravnim tijelima primjenom sustava eDozvola. Posebni uvjeti i uvjeti priključenja izdaju se kao elektroničke isprave te na temelju navedenih upravni referent izdaje građevinsku dozvolu koja je osnova za početak gradnje projektiranje građevine.

Za izradu glavnog projekta i uspješno ishođenje građevinske dozvole, slobodno nas kontaktirajte.

TIPOVI PROJEKATA S OBZIROM NA NAMJENU GRAĐEVINE:

Glavni projekt za obiteljsku kuću

Glavni projekt za obiteljsku kuću sastoji se od 6 glavnih mapa (arhitektonski projekt, građevinski projekt koji se sastoji od projekta konstrukcije, vodovoda i odvodnje te toplinske zaštite i racionalne uporabe energije, strojarskog projekta i projekta elektroinstalacija). Kod projektiranja obiteljskih kuća funkcionalnost prostora ima prioritet nad estetikom osiguravajući da svaki detalj doprinosi praktičnosti i udobnosti. Naša strategija počinje s jasno postavljenim budžetom koji se redovito prati i prilagođava kako bi se osigurala financijska stabilnost i uspjeh projekta. Aktivno surađujemo s investitorima kako bismo osigurali da svaka odluka odražava njihove želje i ciljeve, osiguravajući im potpunu kontrolu nad procesom. S kolegama inženjerima gradilišta iz sestrinske tvrtke DOMinvest radimo na optimizaciji tehnoloških procesa i mogućnosti gradnje kako bi izvođenje bilo što jednostavnije.

Želim glavni projekt za obiteljsku kuću