Glavni projekt

 

Nakon što naši projektanti u suradnji s investitorom definiraju idejno rješenje te prime potvrde javno-pravnih tijela na idejno rješenje, nastavlja se s detaljnom razradom istog odnosno izradom glavnog projekta. Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine. Također se njime dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

SASTAVNICE GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projekt je uvjet za ishođenje građevinske dozvole te se sastoji od sljedećih projekata:

Arhitektonski glavni projekt

Arhitektonski projekt sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio projekta sadrži sve potrebne tehničke opise, opise veličina i namjene pojedinih dijelova građevine i sl. Grafički dio projekta sadrži nacrte svih građevinskih elemenata, obično u mjerilu 1:100. Nacrti sadrže tlocrte svih etaža, kao i nacrt temeljenja, karakteristične presjeke (uzdužni i poprečni) te poglede na sve četiri fasade. U tlocrtima su prikazani rasporedi prostorija, dimenzije i smještaj prostorija, visine stropova, nacrti krovne konstrukcije i drugi arhitektonski nacrti potrebni za izdavanje građevinske dozvole. On također sadrži i obračune površina i volumena za obaveze plaćanja komunalnih i ostalih davanja.

Građevinski glavni projekt sadrži sljedeće mape:

 • Projekt konstrukcije

Projekt konstrukcije fokusira se na mehanički otpornost i stabilnost nosive strukture zgrade. U kolokvijalnom jeziku je ova mapa poznata pod nazivom „statika“. Projekt konstrukcije je bitan jer osigurava da građevina bude sigurna i pouzdana u fazi uporabe. On sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni se dio pak sadrži od numeričkih dokaza pojedinih konstruktivnih elemenata i od njegovih opisa. U tom dijelu se svaki od strukturalnih dijelova građevine detaljno razrađuje i dokazuje se njegova nosivost unutar statičkog sustava građevine.

Grafički dio uključuje prikaze svih nosivih elemenata građevinske konstrukcije. Prema tome, ne uključuje arhitektonske elemente koji nisu bitni u nosivost već samo one koji sudjeluju u prijenosu sila. Prijenos sila se mora omogućiti s gornjih etaža na temelje i posljedično u nosivo tlo ispod same građevine. Nosivi elementi koji su uključeni u statičku analizu su: krovna konstrukcija (drveno krovište) ili ravni krov (betonska ploča u padu), međukatne stropne konstrukcije (betonske ploče), zidovi (betonski ili zidani), stupovi (čelični, drveni, betonski), grede (čelične, drvene, betonske), temelji (temeljna ploča, trakasti temelj, temelj samac i sl.) i ostali.

 • Projekt vodovoda i odvodnje

Projekti vodovoda i odvodnje moraju riješiti ispravno funkcioniranje sustava za opskrbljivanje objekta vodom kao i sustava za odvodnju otpadnih voda iz objekta prema sustavu javne odvodnje, a također i odvodnju oborinskih voda.

Projekt unutarnje vodoopskrbe i odvodnje obuhvaća: vodoopskrbu i odvodnju – vanjski razvodi na parceli s pripadajućim objektima; sanitarnu mreže hladne vode; sanitarnu mrežu tople vode; sanitarnu odvodnju; oborinsku odvodnju krovova.

Projekt vodovoda i odvodnje mora biti izrađen na temelju arhitektonskih projekata. Također, mora zadovoljiti sve hidrauličke, hidrološke, sanitarne, urbanističke i druge opće uvjete koji se postavljaju prilikom gradnje. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan projekt mora biti usuglašen i sa svim projektima drugih struka. Mora omogućiti najviši stupanj funkcionalnosti uz optimalne dimenzije i troškove tijekom gradnje i uporabe. Ovim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i odvodnje do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.

 • Projekt toplinske zaštite i racionalne uporabe energije

Projekt toplinske zaštite i racionalne uporabe energije izrađuje se prema Tehničkim propisima definiranim od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja usklađenim s Direktivom EU. Ovim projektom definiraju se: tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete. Definiraju se sva svojstva i bitne značajke koje se ugrađuju u građevinu u svrhu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu (gospodarenje energijom i očuvanje topline). Također ova mapa sadrži iskaznicu energetskih svojstava građevine i naputke za održavanje u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu.

 

Elektrotehnički projekt

Projektima elektrotehničkih instalacija u građevinama obuhvaćene su sve elektrotehničke instalacije različitih namjena koje su fizički integrirane u građevinu i ostvaruju zajedno s njom osnovnu namjenu građevine. To su npr. rasvjeta i utičnice, gromobranske instalacije, telefonija, ozvučenje, signalizacija i sl.

Analiziraju se zahtjevi za instalacije i u skladu s tim koncipira se rješenje u skladu s ustaljenim principima, normama, propisima i drugim općim i posebnim uvjetima. Proračunavaju se sve potrebne veličine u pogledu ispravnog izbora elemenata, dimenzioniranja vodova, aparata i drugih uređaja u sastavu instalacija, zadovoljavanja uvjeta sigurnosti, zaštite i dr. Izrađuju se nacrti za ispravnu gradnju instalacije, previđa se sav potreban materijal, elementi i uređaji prema potrebi građevine i investitora.

Strojarski projekt

Strojarski projekt obuhvaća instalacije i opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje, vodovodne i plinske instalacije, uređaje vertikalnog i horizontalnog transporta (dizala, pokretne trake i pokretne stepenice). Strojarski projekt sadrži: opću dokumentaciju, tehnički opis uz strojarski projekt, dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu, program kontrole i osiguranja kvalitete, prikaz primijenjenih zakona, propisa, pravilnika, preporuka i normi, proračun, opće i posebne tehničke uvjete, procjenu troškova građenja uz strojarski projekt.

Uz navedene mape prilaže se i energetska iskaznica građevine te IM obrazac za izračun vodnog doprinosa. Broj mapa može se povećati ako se primjerice u građevinu ugrađuje lift, gradi bazen ili pomoćna građevina i slično.

ELABORATI

Glavni projekt, ovisno o namjeni i veličini projektirane građevine, može sadržavati i neke od sljedećih elaborata koji moraju, ako su potrebni, prethoditi izradi glavnog projekta:

 • krajobrazni, geomehanički, prometni i elaborat zaštite od buke izrađuju se na temelju zahtjeva javno-pravnih tijela;
 • elaborat tehničko-tehnološkog rješenja izrađuje se kod projektiranja proizvodnih građevina;
 • elaborat zaštite od požara izrađuje se za sve građevine stambene i poslovne namjene veće od BRP 400 m2;
 • elaborat zaštite na radu izrađuje se za sve građevine poslovne namjene;
 • konzervatorski elaborat izrađuje se kod građenja u zaštićenom području;
 • drugi elaborati po zahtjevu.
REVIZIJA

Kao sastavni dio glavnog projekta može biti potrebna i kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla koja se naziva i revizija statike koju ovjerava ovlašteni revident. Ona je obavezna za:

 • građevine stambene namjene (konstrukcije raspona 10 m i više; građevinske (bruto) površine 800 m2 i više; visine 20 m i više, mjereno od dna temelja do vijenca; konzole duljine prepusta 5 m i više; ovješene fasade)
 • industrijske i javne građevine (tornjeve visine 9 m i više mjereno od dna temelja do vrha tornja, silose, bunkere, spremnike zapremnine 1000 m3 i više; otvorene kranske staze i hale građevinske (bruto) površine 800 m2 i više ili raspona 10 m i više; samostojeće stupove visine od dna temelja do vrha stupa 9 m i više, stupove s panoima površine 10 m2 i više i visine 6 m i više; bazene i slične građevine zapremine 300 m3 i više; tribine i dr.)
 • razne prometne, energetske, vodne, podzemne, ukopane građevine, a sve prema Pravilniku o kontroli projekta donesenom od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Glavni projekt se ne izrađuje samo za građevine za koje je potrebna građevinska dozvola već može biti i obavezan za određene zahvate za koje se dozvola ne ishodi, a koji su definirani Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima. Npr: pomoćna zgrada, bazen do 100m2, sustav sunčanih kolektora za vlastitu proizvodnju energije i slično.

Potvrda glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole

Po izrađenom glavnom projektu, investitor ili, najčešće, po njegovom ovlaštenju, projektant predaje isti nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na ishođenje građevinske dozvole. Upravni referent pokreće postupak utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta i posebnih uvjeta i uvjeta priključenja s javno-pravnim tijelima primjenom sustava eDozvola. Posebni uvjeti i uvjeti priključenja izdaju se kao elektroničke isprave te na temelju navedenih upravni referent izdaje građevinsku dozvolu koja je osnova za početak gradnje projektiranje građevine.

Za izradu glavnog projekta i uspješno ishođenje građevinske dozvole, slobodno nas kontaktirajte.