Građevinska dozvola – kako doći do nje?

Građevinska dozvola je dokument (upravni akt – rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

Građevinska dozvola potrebna je za građevine koje uredbom određuje Vlada RH ili za građevine koje se grade na području dvije ili više županija. Postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

E građevinska dozvola

E-građevinska dozvola u Hrvatskoj predstavlja digitalizirani sustav izdavanja građevinskih dozvola koji omogućuje građanima, investitorima i projektantima da podnesu zahtjev i prate status dozvole putem interneta. Cilj ove usluge je ubrzati i pojednostaviti proces izdavanja građevinskih dozvola, smanjiti administrativne prepreke i povećati transparentnost.

Kroz sustav e-građevinske dozvole, podnositelji mogu lako pristupiti potrebnim informacijama, podnijeti potrebnu dokumentaciju i pratiti napredak svog zahtjeva u stvarnom vremenu, čime se smanjuje potreba za fizičkim posjetama nadležnim uredima i olakšava komunikacija između svih uključenih strana.

Izdavanje građevinske dozvole

Prvi korak k uspješnom ishođenju građevinske dozvole je angažiranje projektanta, obično ovlaštenog arhitekta. On najčešće bude i glavni projektant, odgovoran za usklađenost svih glavnih projekata koji se predaju za ishođenje dozvole. Najprije slijedi izrada idejnog rješenja, koji izrađuje arhitekt u dogovoru i komunikaciji s investitorom. Finalno idejno rješenje glavni projektant predaje putem sustava eDozvole referentu nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na ishođenje građevinske dozvole.

Upravni referent pokreće postupak ishođenja Posebnih uvjeta i Uvjeta priključenja od strane javno-pravnih tijela. Arhitekt, kao i svi ostali projektanti (inženjeri) dužni su izraditi Glavni projekt u skladu s izdanim Posebnim uvjetima. Nakon izrade svih dijelova Glavnog projekta, referent pokreće postupak utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta i posebnih uvjeta i uvjeta priključenja s javno-pravnim tijelima primjenom sustava eDozvola, odnosno pokreće eKonferenciju. eKonferencija traje minimalno 15 dana, gdje javno-pravna tijela mogu izdati pozitivnu ili negativnu ocjenu na glavni projekt. Ukoliko ne reagiraju, smatra se da je ocjena pozitivna. 

Pravomoćnost građevinske dozvole

Na temelju svih pozitivno ishođenih potvrda, referent izdaje građevinsku dozvolu koja je osnova za početak gradnje projektirane građevine. Takva dozvole je najprije izvršna. Nakon ishođenja izvršne građevinske dozvole, potrebno je čekati minimalno tri do četiri tjedna na pravomoćnost dozvole. Po donošenju pravomoćne dozvole, potrebno je otići do referenta koji će potvrditi pečatom da je građevinska dozvola pravomoćna.

Koliko vrijedi građevinska dozvola?

S obzirom da je za potrebu rješavanja svih stavki vezanih za građevinsku dozvolu potreban određeni vremenski period, mnogi se s pravom pitaju koliko zapravo vrijedi građevinska dozvola. Građevinska dozvola će prestati vrijediti ukoliko investitor ne počne s gradnjom u roku od 3 godine od dana kad je dozvola pravomoćno izdana.

Do koliko kvadrata ne treba građevinska dozvola?

Građevinska dozvola za neke građevine i neke radove nije potrebna. Građevine za koje nije potrebna dozvola se nazivaju jednostavnim građevinama. Za početak, objasnimo što označava termin “jednostavne građevine”. Jednostavne građevine su objekti koji ne zahtijevaju ishođenje građevinske dozvole zbog svoje veličine, namjene ili pojedinih tehničkih obilježja. Većinom je riječ o objektima koji ne predstavljaju značajan utjecaj na okoliš ili sigurnost njihovih korisnika ili susjednih objekata. 

Ne postoji točna kvadratura (osim za terase uz postojeće projekte, koje mogu biti maksimalno 20 m2), a detaljnije o jednostavnim građevinama i uvjetima za jednostavne građevine, pročitajte na sljedećem članku: Jednostavne građevine: Kada vam nije potrebna građevinska dozvola?.

Cijena građevinske dozvole

Građevinska dozvola kao akt nije skupa, no svakako postoje troškovi svih usluga koje morate platiti kako bi došli do same građevinske dozvole. Njezina cijena je cca 150€, no kako biste došli do građevinske dozvole potrebno je angažirati geodeta i projektanta / arhitekta koji će izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju. Trošak koji je vezan uz građevinsku dozvolu je trošak komunalnog i vodnog doprinosa na temelju volumena nove građevine. Više o komunalnom i vodnom doprinosu možete pročitati u našem članku: Komunalni i vodni doprinos.

Izmjena i dopuna građevinske dozvole

Svaka građevinska dozvola se može izmijeniti do izdavanja uporabne dozvole. Uvjet za to je izmjena Glavnog projekta koji iznova mora biti usklađen s prostornim planovima, Zakonima, pravilnicima i pravilima struke. Postupak Izmjene i dopune građevinske dozvole je vrlo sličan kao i kod izdavanja građevinske dozvole, osim:

 • glavnim projektom se prikazuje i definiraju samo one situacije na koje izmjena utječe
 • nije nužno preprojektirati sve mape glavnog projekta, ako se nisu mijenjale
 • u većini slučajeva (ako se nisu mijenjali urbanistički uvjeti, brojevi stambenih jedinica, namjena prostora i sl.) nije potrebno ishoditi nove posebne uvjete
 • potvrde javnopravnih tijela je potrebno ishoditi, iako se posebni uvjeti nisu mijenjali
 • također je potrebno čekati na uvid u spis predmeta za stranke u postupku, najprije 15+8 dana da dozvola postane izvršna
 • nakon izvršnosti dozvole, još 15+8 dana da dozvola postane pravomoćna

Prijava gradilišta

Nakon što je građevinska dozvola postala pravomoćnom, investitor je dužan tijelo graditeljstva obavijestiti pisanom prijavom početak građenja osam dana prije početka radova.

U prijavu se upisuju sljedeći podaci:

 • ime i prezime investitora, OIB, adresa, broj telefona;
 • ime i prezime opunomoćenika, OIB, adresa, broj telefona;
 • datum početka radova;
 • podaci o građevinskoj dozvoli;
 • ugovoreni izvođač radova;
 • ugovoreni nadzorni inženjer.

KAKO NAJBRŽE DOĆI DO GRAĐEVINSKE DOZVOLE?

Ishođenje građevinske dozvole ponekad zna biti dugotrajan i mukotrpan posao. Naročito će to biti situacija ako je arhitekt manje iskusan u ishođenju dozvola ili ako se nisu ispoštovali osnovni koraci u procesu ishođenja dozvole. Ukoliko je parcela mala i iskorištava se svaki kvadrat, u tom slučaju će biti vrlo zahtjevno ispuniti sve potrebne uvjete.

Mnogo je faktora koji utječu na finalni rezultat, a kako biste kroz taj proces prošli što jednostavnije i efikasnije, javite nam se kako bismo Vam u tome mogli pomoći.