Idejno rješenje

 

Idejno rješenje prvi je korak kod izrade projektne dokumentacije. Njime se definira izgled građevine i tlocrtna organizacija, određuju materijali i ugrubo ocrtava konstrukcijski sustav objekta. Čine ga grafički i tekstualni prilozi. Njime se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja i određuje smještaj građevine na parceli.

Unutar samog idejnog rješenja se ne nalazi elektroprojekt, strojarski projekt, projekt vode i odvodnje i projekt konstrukcije (statika), ali se o njima unaprijed razmišlja.

Idejno rješenje osim želja investitora mora ispuniti i prostorno planske zahtjeve. Svaka građevinska parcela ima određene uvjete prostornog plana koje je potrebno ispoštovati. To su namjena, iskoristivost čestice odnosno kvadratura koja se smije izgraditi, položaj građevine na čestici, dozvoljena katnost i drugi mogući zahtjevi definirani lokacijskom informacijom.

Geodetska situacija

Izradi idejnog rješenja prethodi izrada geodetske situacije. Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu izrađuje se u okviru skice izmjere. Ona je sastavni dio geodetskog elaborata i izrađena u skladu s Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate. Rezultat je geodetske izmjere na terenu jednom od metoda propisanih Tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

Radnje u svrhu izrade geodetske situacije obavezno obuhvaćaju pozivanje svih nositelja prava predmetnih i susjednih katastarskih čestica. Na geodetskoj situaciji prikazuje se tijek međa i drugih granica katastarskih čestica koji je utvrđen prilikom obilježavanja lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica od koje/ih će se formirati građevna čestica.

Primjerak geodetske situacije prilaže se prvoj mapi glavnog projekta za građevinsku dozvolu te je ona podloga za projektiranje i gradnju.

Idejno rješenje sadrži:
  1. Opis postojećeg stanja parcele – Idejno rješenje prikazuje česticu na kojoj je planirana izgradnja, sadrži navode važećeg prostornog akta (urbanističke parametre), opis postojećeg i planiranog stanja te analizu namjene. Često se uključuje i fotodokumentacija postojećeg stanja osobito ako se radi o obnovi ili dogradnji građevine.
  2. Tlocrt situacije – Prikazuje se u mjerilu 1:500 ili 1:200 (ovisno o veličini parcele). Tlocrt situacije prikazuje smještanje građevine na zemljište s vidljivim osnovnim gabaritima i rastojanjima od granica parcele. Podrazumijeva i izvadak iz katastarskog plana i geodetski elaborat s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama.
  3. Arhitektonski nacrti – U fazi idejnog rješenja tlocrt jasno prikazuje organizaciju prostora, prostorije po veličini i namjeni, zajedno s otvorima, namještajem i opremom. Kotiranje se radi samo za bitne dimenzije i udaljenosti, zidovi se prikazuju bez slojeva dok se pravi slojevi i precizna debljina zida razrađuju u glavnom projektu.
  4. Tipski presjek građevine – Idejno rješenje sadrži najmanje jedan tipski presjek koji ilustrira visinske gabarite građevine. Broj potrebnih presjeka ovisi o vertikalnoj složenosti građevine.

 

Na temelju idejnog rješenja podnosi se zahtjev nadležnim javno-pravnim tijelima za izdavanje suglasnosti za nužne priključke (komunalni priključci, energetski, prometni, telefonski i drugi) buduće građevine. Zahtjeve za utvrđivanje projektnih uvjeta podnosi investitor ili, najčešće, po njegovom ovlaštenju, projektant.

Po ishođenju suglasnosti javno-pravnih tijela, a na temelju izrađenog idejnog rješenja, započinjemo s izradom glavnog projekta u kojem sudjeluju i inženjeri drugih struka: elektroinstalacije, strojarske instalacije, građevinari i drugi.

Idejno rješenje izrađujemo prema narudžbi investitora koji definira prioritete poput broja prostorija, orijentacije građevine, željene površine i budžeta koji je predvidio za realizaciju, odnosno projektiranje i izgradnju građevine.

Budite slobodni javiti se ako želite izradu idejnog rješenja po vašoj mjeri.