Kuće za odmor Baldaši

OPIS: Tri kuće za odmor Baldaši
LOKACIJA: Baldaši, Istra
POVRŠINA: 566 m2 BRP
FAZE: Izrada glavnog projekta arhitekture

Predmet planiranog zahvata je izgradnja 3 stambene građevine – jednoobiteljske građevine svaka sa pomoćnim građevinama – bioklimatska pergola i bazen. Stambene građevine sastoje se od jedne funkcionalne cjeline. U prizemlju se nalaze hodnik i stepenište, WC, vešeraj, spavaća soba, kupaonica, dnevni boravak, blagovaona, kuhinja, kotlovnica i natkrivena terasa te na katu predsoblje, dvije spavaće sobe sa kupaonicama i nenatkrivenim terasama.

Visina građevine do vijenca iznosi 6,23 m dok je ukupna visina građevine 7,66 m mjereno od razine uređenog okolnog terena. Nosivu konstrukciju čine nosivi konstruktivni zidovi zidani šupljom opekom, a.b. vertikalni i horizontalni serklaži, a.b. podna ploča te međukatne armiranobetonske ploče. Krovište će biti višestrešno nagiba 18° prekriveno kanalicama. Komunikacija između prizemlja i kata ostvaruje se montažnim stepeništem. Pregradni zidovi biti će od gipskartonskih zidova te šuplje opeke. Građevina će se temeljiti na trakastim temeljima. Ukupna građevinska (bruto) površina stambene građevine iznosi 188,60 m2.

Pomoćna građevina izvodi se kao bioklimatska pergola. Vanjska tlocrtna dimenzija iznosi 5,20×3,50m. Ukupna visina građevine je 2,53 m od razine uređenog okolnog terena. Nosivu konstrukciju čini nosivi konstruktivni zid zidani šupljom opekom ojačan a.b. vertikalnim i horizontalnim serklažom, te a.b. podna ploča.  Krovište se izvodi kao predgotovljena bioklimatska pergola sa pokretnim lamelama postavljena na pravokutne aluminijske profile.  Bazen je maksimalnih dimenzija 9,00 x 4,50 m (bez strojarnice).

Građevna čestica sastoji se od zelenih, kolnih i pješačkih površina. Zelene površine sačinjavaju cca 39 % parcele i hortikulturno će se urediti. Planirani koeficijent izgrađenosti parcele iznosi 0,18, a koeficijent iskorištenosti 0,21.