Što je idejno rješenje i kako se razlikuje od idejnog projekta?

Idejno rješenje

Što je idejno rješenje i koja je njegova važnost?

Izrada idejnog rješenja prvi je korak izrade projektne dokumentacije kojim se definira izgled građevine i tlocrtna organizacija, određuju materijali i ugrubo ocrtava konstrukcijski sustav objekta.

Idejnim rješenjem koje čine grafički i tekstualni prilozi, daju se osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja i određuje smještaj građevine na parceli.

Idejno rješenje izrađuje se prema projektnom zadatku investitora koji definira prioritete poput broja prostorija, orijentacije građevine, željene površine i budžeta koji je predvidio za realizaciju, odnosno projektiranje i izgradnju građevine.

Idejno rješenje osim želja investitora mora ispuniti i prostorno planske zahtjeve. Svaka građevinska parcela ima određene uvjete prostornog plana koje je potrebno ispoštovati: namjena, građevinska iskoristivost čestice odnosno kvadratura koja se smije izgraditi, položaj građevine na čestici, dozvoljena katnost i drugi mogući zahtjevi definirani lokacijskom informacijom.

Što sadrži idejno rješenje

Idejno rješenje sadrži:

 1. Opis postojećeg stanja parcele – Idejno rješenje prikazuje česticu na kojoj je planirana izgradnja, sadrži navode važećeg prostornog akta (urbanističke parametre), opis postojećeg i planiranog stanja te analizu namjene. Često se uključuje i fotodokumentacija postojećeg stanja osobito ako se radi o obnovi ili dogradnji građevine.
 2. Tlocrt situacije – Prikazuje se u mjerilu 1:500 ili 1:200 (ovisno o veličini parcele). Tlocrt situacije prikazuje smještanje građevine na zemljište s vidljivim osnovnim gabaritima i rastojanjima od granica parcele. Podrazumijeva i izvadak iz katastarskog plana i geodetski elaborat s ucrtanom situacijom građevine i ucrtanim susjednim građevinama.
 3. Arhitektonski nacrti – U fazi idejnog rješenja tlocrt jasno prikazuje organizaciju prostora, prostorije po veličini i namjeni, zajedno s otvorima, namještajem i opremom. Kotiranje se radi samo za bitne dimenzije i udaljenosti, zidovi se prikazuju bez slojeva dok se pravi slojevi i precizna debljina zida razrađuju u glavnom projektu.
 4. Tipski presjek građevine – Idejno rješenje sadrži najmanje jedan tipski presjek koji ilustrira visinske gabarite građevine. Broj potrebnih presjeka ovisi o vertikalnoj složenosti građevine.

Što je idejni projekt

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje, ovisno o vrsti zahvata o prostoru, sudjeluju u projektiranju, kojima se:

 1. daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u prostoru (idejno-tehničko rješenje)
 2. prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 3. određuje osnovna polazišta značajna za osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih zahtjeva za građevinu

Idejni projekt razrađuje se detaljnije od idejnog rješenja i njegova je osnovna i jedina svrha ishodovanje lokacijske dozvole i zapravo se izrađuje u procesu projektiranja iznimno rijetko.

Lokacijska dozvola

Idejni projekt igra ključnu ulogu u procesu dobivanja lokacijske dozvole, a ona je nužna isključivo u idućim slučajevima:

 1. eksploatacijsko polje, osim za eksploatacijsko polje ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama
 2. rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju ugljikovodika ili geotermalne vode za energetske svrhe u skladu s prostornim planom na eksploatacijskom polju određenom na temelju posebnog zakona kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika
 3. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina
 4. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem
 5. etapno i/ili fazno građenje građevine
 6. složeni zahvat u prostor
 7. građenje na zemljištu odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja

Idejni projekt i idejno rješenje: ključne razlike

Idejno rješenje je faza projektiranja koja predstavlja inicijalni koncept projekta.

To je početni korak u kojem se istražuju različite mogućnosti i pristupi projektiranju, često kroz nekoliko varijantnih rješenja. Idejno rješenje fokusira se na osnovne ideje o prostornoj organizaciji, oblikovanju i funkcionalnosti objekta i nužno je izraditi ga za sve tipove građevina svih namjena.

Idejni projekt, s druge strane, dolazi nakon faze idejnog rješenja i predstavlja detaljniju razradu odabrane varijante samo u slučajevima kada je to nužno – odnosno kada se radi o tipovima građevina za koje je potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu (više pobrojanima).

Dok idejno rješenje nudi široki pregled mogućnosti, idejni projekt pruža:

 • konkretnije i detaljnije razrađene nacrte i tehničke specifikacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole;
 • sve ključne aspekte potrebne za dokaze ispunjavanje svih urbanističkih uvjeta za gradnju građevine.

Idejni projekt mora biti neposredan i na odgovarajući način sadržavati sve podatke potrebne za izdavanje lokacijske dozvole (lokacijske uvjete) te mora biti izrađen na način da su projektirana idejno-tehnička rješenja u skladu s propisima.

Važno je naglasiti da investitori u 99% slučajeva trebaju idejno rješenje odnosno osnovu na kojoj se razrađuje glavni projekt potreban za ishodovanje građevinske dozvole, a često dolazi do miješanja s pojmom idejnog projekta koji je potreban za dobivanje lokacijske dozvole koja, važno je naglasiti, nije akt za gradnju već je samo jedan korak prema izradi glavnog projekta i građevinskoj dozvoli.

Proces izrade idejnog rješenja: korak po korak

1. Projektni zadatak

Prvi korak u procesu izrade idejnog rješenja je definiranje projektnog zadatka od strane investitora kojim se definiraju željene karakteristike buduće građevine.

Projektni zadatak definira općenite karakteristike poput:

 • željene neto kvadrature,
 • broj stambenih jedinica,
 • etažnost,
 • vrstu krovišta,
 • broj soba (spavaonice, radne sobe, kupaonice i dr),
 • željenu kvadraturu određenih prostorija,
 • te potrebu za dodatnim sadržajem: vešeraj, smočnica, garaža, podrum i slično.

No može definirati i željene tehničke karakteristike poput:

 • vrsta konstrukcije,
 • materijal fasadnog sustava,
 • završna obloga fasade,
 • sustave grijanja,
 • materijal stolarije,
 • sustave obnovljivih izvora energije,
 • vrste završnih obloga.

2. Geodetska situacija

Izradi idejnog rješenja prethodi izrada geodetske situacije. Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu izrađuje se u okviru skice izmjere koja je sastavni dio geodetskog elaborata i izrađena u skladu s Tehničkim specifikacijama za geodetske elaborate i rezultat je geodetske izmjere na terenu jednom od metoda propisanih Tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

Radnje u svrhu izrade geodetske situacije obavezno obuhvaćaju pozivanje svih nositelja prava predmetnih i susjednih katastarskih čestica. Na geodetskoj situaciji prikazuje se tijek međa i drugih granica katastarskih čestica koji je utvrđen prilikom obilježavanja lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica od koje/ih će se formirati građevna čestica.

Primjerak geodetske situacije prilaže se prvoj mapi glavnog projekta za građevinsku dozvolu te je ona podloga za projektiranje i gradnju.

3. Izrada varijanti idejnog rješenja

Po izrađenoj geodetskoj situaciji projektant započinje izradu obično dvije varijante idejnog rješenja s ciljem istraživanja različitih mogućnosti i pristupa.

Ovaj postupak započinje analizom geodetske situacije, uvjeta prostornih planova i zahtjeva investitora. Svaka varijanta obuhvaća različite prostorne organizacije i rasporede, omogućujući investitoru uvid u različite kreativne i tehničke mogućnosti.

Nakon prezentacije varijantnih rješenja, investitor može odabrati najbolje elemente iz svake varijante ili se odlučiti za jednu kompletnu opciju, koja se zatim detaljnije razvija.

Idejno rješenje ne sadrži elektroprojekt, strojarski projekt, projekt vode i odvodnje i projekt konstrukcije (statika), ali se o njima unaprijed razmišlja.

4. Potvrda idejnog rješenja

Investitor je dužan potvrditi projektantu finalno željeno idejno rješenje kako bi projektant isto mogao predati na potvrdu nadležnim javno-pravnim tijelima.

Važnost idejnog rješenja u procesu projektiranja 

Na temelju idejnog rješenja podnosi se zahtjev nadležnim javno-pravnim tijelima za izdavanje suglasnosti za nužne priključke (komunalni priključci, energetski, prometni, telefonski i drugi) buduće građevine. Zahtjeve za utvrđivanje projektnih uvjeta podnosi investitor ili, najčešće, po njegovom ovlaštenju, projektant.

Po ishođenju suglasnosti javno-pravnih tijela, a na temelju izrađenog idejnog rješenja, započinje se s izradom glavnog projekta u kojem sudjeluju i inženjeri drugih struka: elektroinstalacije, strojarske instalacije, građevinari i drugi.

Primjeri uspješnih idejnih rješenja iz naše prakse