Kvalitetno izgrađena kuća bez skrivenih nedostataka

S iskusnim nadzornim inženjerom koji je angažiran i prati svaki korak izvođača.

  Tvoje podatke nikada nećemo dijeliti s trećim stranama!

  Članova tima
  25
  Broj projekata
  500+
  Zadovoljnih klijenata
  95%
  STRUČNI NADZOR

  Kako ti pomažemo

  Kvaliteta

  Nadziremo izvođača u svakom njegovom koraku za visoku kvalitetu gradnje

  Sigurnost

  Provjeravamo ugovornu i gradilišnu dokumentaciju da sve bude u skladu sa Zakonom

  Izvještaji

  Tjedni koordinacijski sastanci i zapisnici te informiraju o stanju gradilišta

  Termini i budžet

  Kontrola terminskih planova i građevinske situacije kako bi ostali unutar budžeta
  Zakaži sastanak
  Reference

  Neki od naših uspješnih projekata stručnog nadzora

  Javi nam se!
  U dobrom si društvu

  Ovo su samo neki od naših klijenata

  Surađivali smo ili dalje surađujemo s mnogim privatnim i javnim klijentima. Ispod možeš pogledati neke od njih. Zbog NDA ugovora, ne možemo prikazati baš sve, ako te zanima detaljnije, javi nam se!

  Recenzije

  Što naši klijenti kažu o nama

  Svi iz tima DI arhitekti su bili odlični u suradnji, jako brzo odgovaraju, razumiju želje klijenta, ali predlože i neka svoja praktična rješenja. Tako da sam jako zadovoljan njihovim radom i zajedničkom suradnjom.

  Imali smo do sada mnoge suradnike, no nitko nema tako sveobuhvatnu uslugu. Oni mogu odraditi cijeli proces, od ideje, glavnog projekta, izvedbenih projekata, nadzora pa do elaborata etažiranja nakon gradnje. Vrlo smo zadovoljni!

  DETALJNIJE

  Malo više o tome zašto nas trebaš angažirati

  Kvaliteta
  • detaljno provjeravamo kvalitetu izvođenja radova
  • provjeravamo usklađenost s glavnim projektom i građevinskom dozvolom
  • mehanička otpornost i stabilnost
  • provjera ispravne ugradnje armature
  • provjera dubine temeljenja
  • provjera ugrađenih materijala i atestova
  • vođenje građevinskog e-dnevnika
  Pravna sigurnost
  • štitimo od manipulacije cijenama, količinama i troškovnikčkim stavkama
  • naš pravnik vam je na raspolaganju za sve pravne savjete vezane za gradnju
  • provjeravamo ugovorne troškovnike
  • provjeravamo Ugovor o gradnji
  • pazimo na usklađenost sa Zakonom o gradnji
  • provjera gradilišne dokumentacije (inspekcijski nadzor)
  Izvještavanje
  • vodimo tjedne gradilišne koordinacijske sastanke
  • izrađujemo izvještaje s koordinacijskih sastanaka
  • pratimo zaduženja svih sudionika u gradnji
  • pozivanje na odgovornost za zaduženja sa zapisnika ako radovi kasne ili su krivo izvedeni
  • sudjelovanje u primopredaji radova
  • izrada završnog izvješća nadzornog inženjera
  Praćenje budžeta i termina
  • inzistiranje na izradi terminskih planova od izvođača
  • tjedno praćenje ostvarenja u skladu s terminskim planom
  • praćenje troškova kroz mjesečne situacije
  • kontrola građevinske knjige
  • praćenje operativnih i tehnoloških procesa
  • sudjelovanje na tehničkom pregledu

  Cijena stručnog nadzora

  U nastavku su navedene cijene koje vrijede za standardne situacije. Za svaki projekt se cijena definira pojedinačno, uzevši u obzir sve parametre koji bi mogli utjecati na tijek, brzinu i kompleksnost izrade projekta.

  Stručni nadzor konstrukcije od 1.500,- € /paušalno
  • Stručni nadzor mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije
  • Do 4 izlaska na gradilište
  • Provjere usklađenosti grubih građ. radova s projektom konstrukcije
  • Kontrola ugradnje, provjera kvalitete materijala i atestova
  • Izrada izvješća stručnog nadzora za mehaničku otpornost i stabilnost
  Odaberi
  Stručni nadzor građevinsko-obrtničkih radova od 800,- € /mjesečno
  • Stručni nadzor za građevinsko - obrtničke radove
  • Tjedni koordinacijski sastanci
  • Tjedna izvještavanja o napretku na gradilištu
  • Kontrola ugradnje, provjera kvalitete materijala i atestova
  • Provjera tehnoloških procesa gradnje
  • Izrada izvješća stručnog nadzora
  Odaberi
  Glavni stručni nadzor od 1.100,- € /mjesečno
  • Uključivo i nadzor za instalaterske radove
  • Tjedni koordinacijski sastanci sa svim dionicima
  • Tjedna izvještavanja o napretku na gradilištu
  • Kontrola ugradnje, provjera kvalitete materijala i atestova
  • Provjera tehnoloških procesa gradnje
  • Provjere ugovora i troškovnika, pravnih detalja
  • Izrada izvješća stručnog nadzora
  Odaberi
  Naš tim

  Upoznaj nas!

  Saša Perko IZVRŠNI DIREKTOR
  Dejan Stojaković TEHNIČKI DIREKTOR
  Matija Sočev VODITELJ ODJELA PROJEKTIRANJE
  Viktor Kumić NADZORNI INŽENJER

  Česta pitanja

  Stručni nadzor građenja je skup radnji kojima se utvrđuje usklađenost izvođenja građevinskih i drugih radova sa građevinskom dozvolom, glavnim projektom, izvedbenim projektom, Zakonom o gradnji, vezanim zakonskim propisima te pravilima struke. To znači da je svrha stručnog nadzora utvrditi da li izvođač obavlja pojedine radove sukladno ugovoru o građenju, prema dobivenim projektima i građevinskoj dozvoli te u okviru zakonskih propisa.
  Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19) nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja. U većini slučajeva, projektant koji je radio glavni projekt bude i nadzor gradnje, ali to ne mora nužno biti slučaj.
  Faze gradnje koje se moraju pokriti nadzorom su: građevinski radovi, radovi na elektroinstalacijama, radovi na instalacijama vodovoda i odvodnje, radovi na strojarskim instalacijama.
  U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer će za investitora: nadzirati građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom, Zakonom i posebnim propisima; utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjene građevine izrađen u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, odnosno lokacijskom dozvolom; utvrditi je li iskolčenje građevine provela ovlaštena osoba za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu; odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere; odrediti dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda; bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama; sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.
  Postupak financijskog nadzora građenja obuhvaća (usluga koja se u praksi ugovara uz uslugu glavnog nadzornog inženjera): Pravovremeno proučavanje ugovorne dokumentaciju između investitora i izvođača radova. S eventualnim nedostacima izvršitelj je dužan pravovremeno upoznati investitora. Kontrolu, ovjeru i potpis građevinske knjige, i druge ugovorne dokumente kojima se utvrđuju financijski odnosi investitora i izvođača radova. Predlaganje investitoru, na prihvaćanje, analizu cijena za naknadne i nepredviđene radove. Provjeru i odobrenje mjesečnih situacija koje pripremaju izvođači, prije dostave investitoru na prihvaćanje i plaćanje. Sudjelovanje u okončanom obračunu između investitora i izvođača.
  Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, stručni nadzor, prema Zakonu, mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. Investitor, u tom slučaju, imenuje glavnog nadzornog inženjera. Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja. O tome je na kraju građenja dužan sastaviti završno izvješće. Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno i nadzorni inženjer za određene vrste radova.
  Nadzorni inženjer mora na gradilište dolaziti dovoljno često, odnosno u trajanju da se osigura izvođenje radova sukladno građevinskoj dozvoli, glavnom projektu i zakonskoj regulativi. Drugim riječima, nadzorni inženjer mora procijeniti učestalost odnosno dovoljan broj dolazaka na gradilište, a da se osigura ugovorena kvaliteta radova. Tako će učestalost i trajanje dolazaka ovisiti o fazama radova koje se obavljaju na gradilištu. Bitne faze su primjerice iskolčenje građevine, provjera zbijenosti tamponskog sloja ispod temelja, pregled oplate i armature prije betonaže, uzimanje uzoraka betona za ispitivanje tlačne čvrstoće, pregled potkonstrukcije kod suhomonotažnih („knauferskih“) radova, pregled faza radova kod izvedbe ravnog krova, pregled fasadnih radova po fazama itd.
  Dodatne usluge koje može obavljati nadzorni inženjer: izrada izvješća o tijeku radova, kvaliteti izvedenih radova, poštivanju vremenskih rokova izvođenja itd.; davanje mišljenja na dodatna potraživanja izvođača (dodatni radovi, povećanje ugovorenih cijena) te odobravanje istih; stručna pomoć investitoru kod odabira pojedinih materijala, instalacija, opreme itd.; stručna pomoć investitoru oko razjašnjavanja pitanja i nejasnoća oko izvođenja radova; sastavljanje ugovora o građenju između investitora i izvođača; ostale usluge.