Idejno rješenje

Izrada idejnog rješenja prvi je korak izrade projektne dokumentacije kojim se definira izgled građevine i tlocrtna organizacija, određuju materijali i ugrubo ocrtava konstrukcijski sustav objekta. Idejnim rješenjem koje čine grafički i tekstualni prilozi, daju se osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja i određuje smještaj građevine na parceli.  

Glavni projekt

Nakon definiranog idejnog rješenja te primljenih potvrda javno-pravnih tijela na idejno rješenje, nastavlja se s razradom istog, odnosno izradom glavnog projekta. Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Izvedbeni projekt

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom i mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt sastoji se od niza ključnih elemenata, a naši projektanti izrađuju arhitektonski izvedbeni projekt te građevinski izvedbeni projekt, odnosno planove oplate i armature.

Izrada troškovnika

Na temelju izrađenog glavnog projekta i izvedbenog projekta buduće građevine radi se izrada troškovnika radova. Troškovnik je dokument koji se sastoji od niza stavki u kojima je prikazan tekstualni opis radova i iskaz količina i materijala potrebnih za izgradnju građevine.

Stručni nadzor građenja

Nakon izvršene usluge projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola, slijedeći korak investitora je gradnja. Stručni nadzor građenja je skup radnji kojima se utvrđuje usklađenost izvođenja građevinskih i drugih radova sa građevinskom dozvolom, glavnim projektom, izvedbenim projektom, Zakonom o gradnji, vezanim zakonskim propisima te pravilima struke.

Vođenje projekata

Vođenje projekta, odnosno upravljanje projektom podrazumijeva obavljanje svih ili nekih poslova vezanih uz projektiranje i gradnju u ime investitora, a u skladu sa zakonima i propisima te s ciljevima i zahtjevima koje postavlja investitor.

Energetska obnova

Energetska obnova zgrade je cjelovita, duboka obnova zgrade s ciljem podizanja njezinih energetskih svojstava. Pod pojmom energetska obnova podrazumijeva se, između ostalog, toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjske stolarije, te zamjena ili unapređenje sustava grijanja i hlađenja.

Energetski certifikat

Energetski certifikat zapravo je svojevrsna osobna iskaznica građevine u kojoj se na pregledan način predočavaju energetska svojstva zgrade, stanje i učinkovitost energetskog sustava te kvaliteta i svojstva elemenata toplinske izolacije (grijanje, stolarija, kvaliteta zidova i sl).

Etažiranje

Etažiranje je postupak izmjere i prikupljanje imovinsko-pravne dokumentacije kako bi izradio etažni elaborat. Etažiranjem se utvrđuje stvarni i ispravni omjer svakog suvlasnika u suvlasništvu nekretnine, čime se uspostavlja i pravedan odnos u sufinanciranju održavanja nekretnine (pričuva i sl.).